Vår GDPR policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter, fakturering- och leveransadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillgodo era behov som kund och effektivisera våra metoder för framtiden.

Vi har fått dina uppgifter från att ni valt att lägga en order hos oss via vår nätbutik. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är då vi har ingått ett avtal i och med att du lagt en order hos oss. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Torgny Hakkarainen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@fifo.nu. Du når vårt dataskyddsombud på samma e-post. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.